Aktualne wzory wniosków na okres zasiłkowy 2018/2019

Program Dobry Start

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia: Pobierz

Wkładka do wniosku: Pobierz

Świadczenie wychowawcze

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego: Pobierz

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach: Pobierz

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne: Pobierz

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego: Pobierz

I oświadczenie – przetwarzanie danych osobowych: Pobierz

II oświadczenie – przetwarzanie danych osobowych: Pobierz

 

Świadczenia rodzinne

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków: Pobierz

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka: Pobierz

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego: Pobierz

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego: Pobierz

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego: Pobierz

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego: Pobierz

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu: Pobierz

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach: Pobierz

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne: Pobierz

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego: Pobierz

Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy: Pobierz

Oświadczenie wnioskodawcy o niewykorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę: Pobierz

Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania: Pobierz

Zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej: Pobierz

Oświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania: Pobierz

 

 

Fundusz alimentacyjny

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego: Pobierz

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach: Pobierz

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny: Pobierz

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego: Pobierz

Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów: Pobierz

Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny: Pobierz

Zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej: Pobierz