Fundusz Pracy

PROGRAM ASYSTENT RODZINY NA ROK 2021

Gmina Radgoszcz w dniu 10 grudnia 2021 r. podpisała umowę z Wojewodą Małopolskim o dotację środków finansowych z Funduszu Pracy.

Zadanie realizowane przez beneficjenta polega na realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz pozostawanie w gotowości przez asystenta rodziny do realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Celem wykorzystania środków z Funduszu pracy jest wzmocnienie asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny.

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych przez beneficjenta na dzień ogłoszenia „Programu Asystent Rodziny na rok2021” tj. 22 października 2021 roku.

Wysokość dotacji to kwota 2 000 zł  (słownie: dwa tysiące złotych). Beneficjent dotacji przeznaczy na dofinansowanie zadania ze środków własnych, minimum 20% kosztów realizacji całego zadania, na które zostały  przyznane środki.

Całkowity koszt zadania to kwota  2 525,67 zł, z czego 2000 zł to środki z Funduszu pracy, a kwota 525,67 zł  to środki pochodzące z budżetu gminy.