Becikowe

Becikowe – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje, niezależnie od dochodu rodziny, jednorazowo w wysokości 1000,00 zł na dziecko.  Wymagane dokumenty są opisane tutaj.

Zapomoga przysługuje:
1.     matce,
2.     ojcu lub
3.     opiekunowi prawnemu dziecka,
4.     opiekunowi faktycznemu dziecka.

Wniosek o jednorazową zapomogę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieka prawną, opieka faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobieniem nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia . Wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania.