Aktywność to przyszłość 2

Rekrutacja

Aktywizacja społeczna

Aktywizacja zawodowa

 

Projekt „Aktywność to przyszłość 2” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,
9 Oś priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja.