Rodzina 500 Plus

Program Rodzina 500 plus

Od 1 lipca 2019 świadczenie wychowawcze (500+) bez kryterium dochodowego

Pobierz: Wniosek o świadczenie wychowawcze na okres 2019/2021

Pobierz: Wniosek o świadczenie wychowawcze na okres 2021/2022

Pobierz: Formularz MUW nowy kwiecień 2020 r.

Pobierz: Aktualny formularz dotyczący rodziny, pobytu za granicą oraz sytuacji zawodowej w Polsce

Osoby uprawnione do pobierania świadczenie wychowawczego.

Osobą uprawnioną do pobierania świadczenia wychowawczego jest jeden z rodziców dziecka (matka lub ojciec), opiekun faktyczny dziecka (osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) pod warunkiem, że dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na ich utrzymaniu. Świadczenie otrzyma również opiekun prawny oraz dyrektor domu pomocy społecznej. W przypadku dziecka umieszczonego w domu pomocy społecznej świadczenie wychowawcze przysługuje dyrektorowi domu pomocy społecznej, chyba że inne osoby, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, uczestniczą w opiece nad dzieckiem i spełniają warunki uprawniające do otrzymania świadczenia wychowawczego.

Cel świadczenia wychowawczego.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspakajaniem jego potrzeb życiowych. W uzasadnionych przypadkach po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego w przypadku stwierdzenia, że rodzina wydatkuje świadczenie wychowawcze niezgodnie z ich celem lub marnotrawi otrzymywane na dziecko świadczenia, organ właściwy będzie przekazywał należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Kryterium dochodowe.

Świadczenie wychowawcze od dnia 1 lipca 2019 r. nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Nie jest brany pod uwagę dochód rodziny i nie są wymagane dokumenty potwierdzające dochód członków rodziny. A zatem od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wysokość świadczenia wychowawczego.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w kwocie 500,00 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach w wysokości 250,00 zł i jest wypłacane do dnia ukończenia przez dziecko 18-go roku życia.
Zaznaczyć należy, iż w przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
Jest to świadczenie nieopodatkowane.

Okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Obecnie trwający okres świadczeniowy 2019/2021, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego został wydłużony do 31 maja 2021 r., bez konieczności składania kolejnego wniosku o świadczenie wychowawcze w celu kontynuowania jego pobierania w 2020 r.
Od 2021 r. będzie funkcjonować docelowy, roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku (wówczas w celu uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego po 31 maja 2021 r., wnioski będzie można składać od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną w urzędzie lub za pośrednictwem poczty).

Powyższe oznacza, że w 2020 r. rodzice/opiekunowie nie muszą składać wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci na nowy okres, ponieważ świadczenia te – w oparciu o poprzednie wnioski składane od 1 lipca 2019 r. – zostały przyznane do 31 maja 2021 r.

Rodzice/opiekunowie, którzy nie pobierają świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+”, w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając wniosek. W takim przypadku świadczenie wychowawcze jest przyznawane, co do zasady (z zastrzeżeniem przewidzianych w ustawie wyjątków) od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego (w obecnym okresie do dnia 31 maja 2021 r.) lub do dnia w którym uprawnione dziecko kończy 18 lat.

Odstępstwo od powyższej zasady przyznania prawa do świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku może dotyczyć np. sytuacji związanej z ustalaniem prawa do świadczenia wychowawczego w przypadku urodzenia dziecka. W takim przypadku, jeżeli rodzic nowonarodzonego dziecka złoży w ciągu 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia dziecka, wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo do wnioskowanego świadczenia otrzyma z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka (powyższe dotyczy odpowiednio także przysposobienia dziecka lub objęcia opieką prawną).

W związku z powyższym wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy będzie można składać w następujących terminach:

– 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem:

• banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących
usługi składania drogą elektroniczną.
Banki, które umożliwiają składanie wniosku przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank
Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA
oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, BNP Paribas Bank Polska SA (z wyłączeniem
systemu moj.bnpparibas.pl) Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING
Bank Śląski SA,mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank
SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze,
• internetu (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany lub podpis elektroniczny),
• portalu EMP@TIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup
• Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

– od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Przypadki w których świadczenie wychowawcze nie przysługuje.

Świadczenie nie przysługuje jeżeli:
– dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
– dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub w pieczy zastępczej,
– członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze, a inna pomoc otrzymywana przez rodziny.

Świadczenie wychowawcze 500,00 zł nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz dodatków mieszkaniowych.

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

W przypadku przebywania osoby, która ubiega się o świadczenie lub członka jej rodziny lub rodzica dziecka nie będącego członkiem rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie należącym do Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z dokumentami będzie przekazany do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w celu jego rozpatrzenia i ustalenia czy nie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
W tym przypadku należy bezwzględnie wypełnić str. 4 wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz FORMULARZ dotyczący rodziny, pobytu za granicą oraz sytuacji zawodowej w Polsce.
Celem w/w regulacji jest uniknięcie niedopuszczalnej w przepisach unijnych sytuacji pobierania przez tą samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE, EOG lub Szwajcarii jednocześnie.
Powyższe ma również zastosowanie do osób delegowanych do pracy poza granicami kraju.

Dane kontaktowe do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Oddział ds. koordynacji świadczeń:
– tel. Infolinii 12 430 29 73,
– formularz kontaktowy na stronie głównej MUW w Krakowie (https://app.malopolska.uw.gov.pl/forms/Form/Wp),
– punkt obsługi klienta w Tarnowie al. Solidarności 5-9 czynny w godzinach:
poniedziałki 14.00 – 17.00 oraz od wtorku do piątku 8.00 – 11.00.

Zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego.

Wszyscy otrzymujący świadczenie wychowawcze zobowiązani są, by na bieżąco zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy wszelkie zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, tj.:
– zmianę miejsca zamieszkania,
– zmianę osoby, z którą dziecko zamieszkuje i na której utrzymaniu pozostaje,
– sądowe orzeczenie o ustanowieniu opieki naprzemiennej,
– wyjazd członka rodziny, rodzica dziecka poza granice Polski,
– umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe nieodpłatne utrzymanie,

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Wypełniony WNIOSEK o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,
Opiekun prawny – orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego,
Opiekun faktyczny – zaświadczenie z sądu lub z ośrodka adopcyjnego o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka,
Rodzic adopcyjny – odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego przysposobienie dziecka,
Cudzoziemiec – kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399, oraz z 2019 r. poz. 577 i 622) lub kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy.
Dziecko pod opieką naprzemienną – odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,
W przypadku przebywania rodzica dziecka lub członka rodziny poza granicami kraju: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, druk ZUS A1, formularz dotyczący rodziny, pobytu za granicą oraz sytuacji zawodowej w Polsce.
W uzasadnionych przypadkach – inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego np.: prawomocny wyrok sądu orzekający separację, rozwód i ustalający miejsce pobytu dziecka, orzeczenie sądu o alimentach na dziecko, a w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany – odpis zupełny aktu urodzenia dziecka itp.

Sposób załatwienia sprawy.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a tylko informacji przyznającej prawo do świadczenia wychowawczego. Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego będzie wysyłana na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku lub w przypadku braku poczty elektronicznej informację tę będzie można odebrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radgoszczy.

Sposób i miejsce składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można złożyć:
1. Osobiście w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Radgoszczy Pl. Św. Kazimierz 7-8, pokój nr 2 godzinach pracy Ośrodka tj.:
– poniedziałek w godzinach od 8:00 do 16:00,
– wtorek – czwartek w godzinach od 7:30 do 15:30,
– piątek w godzinach od 7:00 do 15:00.
2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej – przesyłając wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy, Pl. Św. Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz.
3. Drogą elektroniczną za pomocą:
– banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną.
Banki, które umożliwiają składanie wniosku przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, BNP Paribas Bank Polska SA (z wyłączeniem systemu moj.bnpparibas.pl), Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze,
– internetu (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany lub podpis elektroniczny),
– portalu EMP@TIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup
– Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

Tryb odwoławczy.

Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 924).
3. Rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U z 2019 r. poz. 1177).