Aneks nr 2

Dnia  16 września 2021 r. Gmina Radgoszcz podpisała aneks Nr 2 z Wojewodą Małopolskim o dotację środków finansowych w 2021r.  w  formie dotacji celowej w wysokości 245 587,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z realizacją wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

Całkowity koszt zadania to kwota 306 983,75 zł (80% środków to dotacja z budżetu  państwa, 20% środki własne gminy).