Dotacja celowa na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej w 2022 roku

Gmina Radgoszcz  podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 148/OPS/2022 z dnia 11 marca 2022 r. na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Radgoszcz w 2022 r. polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2022 r., a zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania na 31 grudnia 2022 r.

Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego, polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej poprzez zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Gmina Radgoszcz  otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 46 597,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) .

Całkowity koszt zadania to kwota 58 246,25  zł z czego dotacja z budżetu  państwa w kwocie 46 597,00 zł ,  wkład własny Gminy Radgoszcz w kwocie 11 649,25 zł.