Dofinansowanie zadania własnego – wypłata dodatków dla pracowników socjalnych w 2021 r. I

Dnia 15 września 2021 r. Gmina Radgoszcz podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę Nr 568/OPS/2021o dotację środków finansowych w formie dotacji celowej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021 r do 29 maja 2021 r. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej. Okres realizacji zadania: 1 stycznia 2021 r. do 29 maja 2021 r.

Wartość dofinansowania: 3 219,00 zł. Całkowity koszt zadania w 2021 r.: 4 023,75 zł.