Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2022

Umowa nr WP-I.946.9.17.2021 z 18 maja  2022 r.

Zadanie publiczne finansowane ze środków  budżetu państwa

Dotację przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025.

 Celem przyznania środków jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób w wieku 60 lat i więcej, poprzez wykorzystanie infrastruktury ośrodków wsparcia dziennych domów i klubów „Senior+”.

Środki przeznaczone są na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie mogą być wydatkowane na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 ustawy.

Liczba miejsc dofinansowanych w placówce w ramach umowy wynosi 20. Wysokość dofinansowania na jedno miejsce wynosi 162 zł miesięcznie.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2022 r., a zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania na 31 grudnia 2022 r.

Całkowity koszt zadania to kwota 96 000,00 zł z czego dotacja z budżetu  państwa w kwocie 38 880,00 zł ,  wkład własny Gminy Radgoszcz w kwocie 57 120,00 zł.