Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie. Tutaj opisano, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku.

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY PRZYSŁUGUJE:
1.     niepełnosprawnemu dziecku;
2.     osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3.     osobie, która ukończyła 75 lat.
4.     Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY NIE PRZYSŁUGUJE:
1.     osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
2.     osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
3.   jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.