„Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023” – edycja 2022

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Radgoszcz  środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 105 979 zł. Dotacja celowa  przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym  w szczególności:

– dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

– dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

– osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Pomoc w ramach rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 dedykowana jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy społecznej zgodnie z art. 7 ustawy oraz kryterium dochodowe, tj. 150%  kryterium  dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt i 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. 900,00 zł na osobę w rodzinie lub 1164,00 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących.

Zgodnie z umową Nr 1/2022 na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku Gmina Radgoszcz otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w  kwocie 105 979 zł.

Środki własne gminy to kwota 26 494,75 zł ( 20 % )

Całkowita wartość zadania to kwota 132 473,75 zł.