Dofinansowanie zadania własnego – wypłata dodatków dla pracowników socjalnych w 2021 r. II

W dniu 27 października 2021 r. Gmina Radgoszcz podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę Nr 760/OPS/2021 o dotację środków finansowych w formie dotacji celowej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 30 maja 2021 r do 31 grudnia 2021 r. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej. Okres realizacji zadania: 30 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wartość dofinansowania: 7 541,00 zł. Całkowity koszt zadania w 2021 r.: 9 426,25 zł.