Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – edycja 2022. Aneks 2

Program przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wprowadzony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 (M.P. z 2018 r. Poz.1007).

Celem Programu jest zapewnienie ze środków budżetu państwa wsparcia finansowego gmin, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie do zadania własnego gmin, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym).

Pomoc w ramach rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 dedykowana jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, (tj  900,00 zł na osobę w rodzinie lub 1164,00 zł w przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe).

 

Przyznanie pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie.

Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

Pomoc udzielana jest w następującej formie:

  • świadczenia pieniężnego na zakup żywności (zasiłek celowy),
  • obiadu dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

Okres  realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2022 r., a zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania na 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z zawartą Umową Nr 1/2022 z dnia 4  lutego 2022 roku zmienionej aneksem nr 1/2022 z 13 czerwca 2022 roku, zmienionej aneksem nr 2/2022 z dnia 02.09.2022 roku   na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku  Gmina Radgoszcz  uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 256 800,00  zł.

Całkowity koszt zadania to kwota 321 000,00 zł z czego dotacja z budżetu  państwa w kwocie 256 800,00 zł wkład własny Gminy Radgoszcz deklarowany do programu w kwocie 64200,000  zł.

Realizatorem programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy.