Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Radgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://gops.radgoszcz.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-30

Dane teleadresowe jednostki :

Telefon:  14 641 46 60

Fax : 14 6622229

E-mail: opieka@radgoszcz.pl

 

Adres korespondencyjny:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy

Pl. Św. Kazimierza 7-8

33- 207 Radgoszcz

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. jasne tło,
 2. podkreślenie linków,
 3. czytelniejsza czcionka.

Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-02-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Na stronie  internetowej można używać standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki-język serwisu został prawidłowo określony w kodzie strony jako polski. Menu w ramach całego serwisu jest jednorodne i spójne. Nawigacja po treści strony możliwa jest z poziomu klawiatury przy wykorzystaniu klawiszy kierunkowych.

Informacje  zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ewelina Wójcik, adres poczty elektronicznej wojcik_ewelina1993@interia.eu

Procedura wnioskowo – skargowa

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych.

 Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu        7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy spełnia minimalne wymagania zgodne   z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

 1. Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze.
 2. Budynek wyposażony jest w dwa wejścia: schodowe oraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
 3. W budynku nie ma windy.
 4. Nad wejściem nie ma głośnika systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
 5. Do pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 7. W budynku znajduje się informacja na temat rozkładu pomieszczeń.