Program wieloletni „Senior+” edycja 2021 – zadania własne, wydatki bieżące Moduł II – dofinansowanie do 50 tys. zł

Umowa nr WP-III.9421.15.49.2021 z 15 lipca 2021 r.

Zadanie publiczne finansowane ze środków  budżetu państwa

Wartość dofinansowania: 42 720,00 zł

Całkowity koszt zadania: 85 440,00  zł

Dotację przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025.

Celem dotacji jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym.

Efektem (rzeczowym) realizacji dotowanego zadania będzie zapewnienie funkcjonowania 20 miejsc  dofinansowanych w placówce .

Dotacja miesięczna na jedno miejsce wynosi 178 zł.