Zasiłek rodzinny i dodatki

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 23 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.z 2015r. poz. 114 z późn.zm)

 

Zasiłek rodzinny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Zasiłek rodzinny przyznaje się na okres zasiłkowy trwający  od  1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Jeżeli wnioskodawca złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w trakcie trwania okresu zasiłkowego i spełni pozostałe warunki uprawniające go do pobierania zasiłku, wówczas zasiłek rodzinny przysługuje od miesiąca w którym wpłynął wniosek do końca okresu zasiłkowego.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

2. opiekunowi faktycznemu dziecka,

3. osobie uczącej się, czyli osobie pełnoletniej uczącej się, nie pozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym wyżej, do ukończenia przez dziecko:

1. 18 roku życia lub

2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo

3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się, tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony – jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (art. 6 ust. 1a ustawy).

 

Przez szkołę należy rozumieć szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i ponadgimnazjalną oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

 

Przez szkołę wyższą należy rozumieć uczelnię, w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym, a także kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych oraz kolegium pracowników służb społecznych.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty:

·         674,00  zł,

·         764,00 zł – w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

ZASIŁEK RODZINNY NIE PRZYSŁUGUJE, JEŻELI:

1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

a. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b. ojciec dziecka jest nieznany,

c. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

DO ZASIŁKU RODZINNEGO PRZYSŁUGUJĄ DODATKI Z TYTUŁU:

1. urodzenia dziecka,

2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

3. samotnego wychowywania dziecka,

4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

6. rozpoczęcia roku szkolnego,

7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 

Forma pomocy Wysokość świadczeń Uwagi
Zasiłek rodzinny 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia
Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
·         urodzenia dziecka 1000,00 zł Dodatek przysługuje do 12 m-ca życia dziecka
·         opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400,00 zł Dodatek przysługuje za niepełne miesiące kalendarzowe, wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień.
·         samotnego wychowywania dziecka 185,00 zł Nie więcej jednak niż 386,00zł na wszystkie dzieci.
273,00 zł Na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Nie więcej jednak niż 546 zł na wszystkie dzieci.
·         wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 95,00 zł Przysługuje na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
·         kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 90,00 zł Na dziecko w wieku do 5 roku życia.
110,00 zł Na dziecko w wieku od 5 lat do ukończenia 24 roku życia.
·         rozpoczęcia roku szkolnego 100,00 zł Wniosek składa się w do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.
·         podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 69,00 zł Dodatek przysługuje w okresie pobierania nauki przez 10 miesięcy od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Przysługuje w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

113,00 zł Przysługuje w związku z zamieszkaniem  w miejscowości w której jest siedziba szkoły o której mowa wyżej oraz szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.