Aktywność to przyszłość 2 – aktywizacja społeczna

W dniu 25 sierpnia 2021r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację aktywizacji społecznej w ramach projektu „Aktywność to przyszłość 2”

            W ramach aktywizacji społecznej dla uczestników Projektu „Aktywność to przyszłość 2”  usługa będzie wykonywana w następujących formach:

  • godzin – Warsztaty Kompetencji Społecznych,

60 godzin – Warsztaty Kompetencji Rodzicielskich,

20 godzin  – Trening Zarządzania Budżetem Domowym,

50 godzin – Warsztatów Zastępowania Agresji,

340 godzin opieki nad osobami zależnymi

Termin wykonania zamówienia: usługa będzie wykonywana od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2023r.

Zapraszamy Uczestników projektu

do realizacji form wsparcia według zatwierdzonego harmonogramu.

Zespół projektu

Projekt „Aktywność to przyszłość 2” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,
9 Oś priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja.