Aktywność to przyszłość 2 – aktywizacja zawodowa

W dniu 31 sierpnia 2021 rozstrzygnięto konkurs w ramach którego wyłoniony Wykonawca będzie realizował aktywizację zawodową dla Uczestników projektu „Aktywność to przyszłość 2” – jest to trzecia i ostatnia edycja tego zadania, w ramach naszego projektu.

Celem konkursu było wyłonienie podmiotu, który zrealizuje aktywizację zawodową uczestników  projektu zwanych dalej UP realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy pod nazwą „Aktywność to przyszłość 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

Zadanie, skierowane będzie do 10 Uczestników Projektu „Aktywność to przyszłość 2”, którymi będą osoby zamieszkujące na terenie Gminy Radgoszcz, zakwalifikowane do projektu na podstawie kryteriów wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Zakłada się, że uczestnicy wsparcia nabędą nowe kompetencje zawodowe, które pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy poprzez warsztaty/kursy/szkolenia dla nie mniej niż 10 osoby oraz podejmą staże zawodowe po przygotowaniu przez i przy wsparciu pośrednika pracy – 8-10 osób.

Wskaźniki wymagane do osiągnięcia:

– realizacja 30 godzin doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla 10 UP;

– realizacja 25 godzin warsztatów związanych z rynkiem pracy – aktywne poszukiwanie pracy – dla 10 UP;

– realizacja 1 szkolenia – kurs kosmetyczny – 2 UP;

– realizacja 1 szkolenia komputerowego ECDL – 6-8 UP;

– realizacja 1 szkolenia florystycznego – 1 UP;

– realizacja szkoleń zawodowych dla min 6 UP;

– realizacja staży zawodowych dla min. 8 do10 UP;

WSZYSTKIE SPOTKANIA TAK INDYWIDUALNE JAK I GRUPOWE OBOWIĄZKOWO MUSZĄ BYĆ REALIZOWANE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM OKRESIE ZWIĄZANYMI Z OBOSTRZENIAMI DOTYCZĄCYMI COVID-19

Termin wykonania usługi: od 31 sierpnia 2021 do 31 marca 2022.

Zapraszamy do udziału w formach aktywizacji zawodowej

Zespół projektu

Projekt „Aktywność to przyszłość 2” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,
9 Oś priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja.