Aktywność to przyszłość 2 – rekrutacja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy informuje, że obecnie prowadzona jest rekrutacja uczestników do projektu „Aktywność to przyszłość” realizowanego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014 – 2020.

Celem głównym projektu jest kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy.

Projekt realizowany jest od 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku, udział
w projekcie jest bezpłatny.

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:

  • identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika,
  • realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji poprzez realizację kompleksowych usług z zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej uczestników projektu,
  • realizacja pracy o charakterze socjalnym na rzecz klientów GOPS,
  • realizacja aktywizacji zawodowej przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami w formie zlecenia zadania publicznego – w przypadku zdiagnozowanych potrzeb.

 

Rekrutacja będzie prowadzona od dnia 01.01.2021 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu znajdującym się w Budynku Integracji Społeczności Wiejskiej w Żdżarach, ul. Tarnowska 104, 33-207 Radgoszcz lub w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy pl. Św. Kazimierza 7-8, w pok. nr 1, w godzinach pracy Ośrodka lub telefonicznie pod numerem 14 641 46 60.

 

W załączeniu ogłoszenie o rekrutacji, regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz formularz rekrutacyjny.

Zapraszamy do udziału w projekcie

Zespół projektu

Projekt „Aktywność to przyszłość 2” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, 9 Oś priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja.