Aktywność to przyszłość – aktywizacja zawodowa

W dniu 08.10.2019r. w ramach realizacji aktywizacji zawodowej w projekcie „Aktywność to przyszłość” podpisano umowę na wykonanie zadania publicznego, podczas którego będą realizowane następujące formy wsparcia:

– Indywidualne doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla 18 Uczestników projektu, rezultatem czego mają być Indywidualne Ścieżki Reintegracji;

– kursy zawodowe dla 18 Uczestników projektu takie jak:

kurs ECDL

kurs kosmetyczny

kurs pomoc kuchenna

kurs obsługi kasy fiskalnej

kurs opiekunki dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych

kurs programisty JAVA

kurs prawa jazdy

– wsparcie grupowe w postaci warsztatu kreowania pozytywnego wizerunku

– staże zawodowe

Zapraszamy wszystkich zakwalifikowanych do aktywizacji zawodowej Uczestników Projektu do realizacji wskazanych form wsparcia, które mamy nadzieję, przyczynią się do osiągniecia celu zawodowego jakim jest podjęcie pracy.

 

Zespół projektu

Projekt „Aktywność to przyszłość” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,
9 Oś priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja.


W dniu 30.04.2020r. realizator aktywizacji zawodowej w projekcie „Aktywność to przyszłość” zakończył realizację zadania publicznego, podczas którego zostały zrealizowane następujące formy wsparcia:

– Przeprowadzenie 60 h indywidualnego doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, przygotowano 18 Indywidualnych Ścieżek Reintegracji

– 18 UP odbyło kursy zawodowe z uzyskaniem kwalifikacji dostosowane do potrzeb UP, w uszczegółowieniu jak poniżej:

– 18 UP – kurs ECDL – 30 godz. dydaktycznych

– 2 UP kurs kosmetyczny– 30 godz. dydaktycznych

– 1 UP kurs pomoc kuchenna– 30 godz. dydaktycznych

– 4 UP kurs obsługi kasy fiskalnej– 20 godz. dydaktycznych

– 3 UP kurs opiekunki dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych– 80 godz. dydaktycznych

– 1 UP kurs programisty JAVA– 100 godz. dydaktycznych

– 3 UP kurs prawa jazdy– 30 godz.  zegarowych zajęć teoretycznych i 30 godz. zegarowych zajęć praktycznych

-18 UP zdobyło kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatem

– Odbyło się 60 h dla  16 UP wsparcia grupowego w postaci warsztatu kreowania pozytywnego wizerunku

-15 UP podjęło i zrealizowało staże zawodowe

Grupą docelowa zadania publicznego byli Uczestnicy projektu „Aktywność to przyszłość”. Zadanie, skierowane było do 18 Uczestników Projektu „Aktywność to przyszłość”, którzy zamieszkują na terenie Gminy Radgoszcz i zostali zakwalifikowani do projektu na podstawie kryteriów wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Wszystkie zakładane rezultaty zadania zostały zrealizowane.

Celem szczegółowym zadania publicznego było: poznanie oczekiwań Uczestników Projektu  wobec przyszłej sytuacji zawodowej (ustalenie indywidulanej ścieżki reintegracji, udział w indywidulanych spotkaniach z doradca zawodowym  oraz pośrednikiem pracy z zakresu rynku pracy).

 

Celem szczegółowym zadania publicznego było również aktywizacja zawodowa UP poprzez udział min. 18 UP w kursach zawodowych co zaskutkowało zdobyciem kwalifikacji zawodowych poprzez udział i ukończenie kursu dostosowanego do potrzeb UP.  Ponadto zostały zorganizowane grupowe warsztaty kreowania pozytywnego wizerunku oraz aktywnego poszukiwania pracy wraz z elementami tworzenia dokumentów aplikacyjnych, zostały zakupione „wprawki zawodowe” dla UP. Zrealizowanych zostało także 15 staży zawodowych.

Celem wszystkich spotkań, tak indywidualnych jak i grupowych było wypracowanie i ukształtowanie postaw aktywności w kierunku działań zmierzających do zmiany swojej sytuacji na rynku pracy, podniesienie chęci do działania, oraz opracowanie ścieżki wsparcia zawodowego ze wskazaniem form wsparcia min. takich jak szkolenie zawodowe, dalsza edukacja, staż, podjęcie pracy.

Zespół projektu

Projekt „Aktywność to przyszłość” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,
9 Oś priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja.


W dniu 17.08.2020r. w ramach realizacji aktywizacji zawodowej w projekcie „Aktywność to przyszłość” podpisano umowę na wykonanie zadania publicznego.

Zadanie publiczne będzie realizowane w gm. Radgoszcz, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Zadanie, skierowane będzie do 17 Uczestników Projektu „Aktywność to przyszłość”, którymi będą zamieszkujące na terenie gminy Radgoszcz, zakwalifikowani do projektu na podstawie kryteriów wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Celem szczegółowym zadania publicznego będzie: poznanie oczekiwań Uczestników Projektu  wobec przyszłej sytuacji zawodowej (ustalenie indywidulanej ścieżki reintegracji, udział w indywidulanych spotkaniach z doradca zawodowym i pośrednikiem pracy z zakresu rynku pracy.

Celem szczegółowym zadania publicznego będzie również aktywizacja zawodowa UP poprzez udział min. 12 UP w kursach zawodowych co skutkować będzie zdobyciem kwalifikacji zawodowych poprzez udział i ukończenie kursu dostosowanego do potrzeb UP. 

Ponadto zostaną zorganizowane grupowe warsztaty kreowania pozytywnego wizerunku i autoprezentacji oraz aktywnego poszukiwania pracy wraz z elementami tworzenia dokumentów aplikacyjnych.

17 osób – zrealizuje także staże zawodowe.

Zadanie będzie realizowane poprzez:

– przeprowadzenie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy dla 17 Uczestników Projektu, w wymiarze łącznie 50 godzin. Celem tych spotkań będzie wypracowanie i ukształtowanie postaw aktywności w kierunku działań zmierzających do zmiany swojej sytuacji na rynku pracy, podniesienie chęci do działania, oraz opracowanie ścieżki wsparcia zawodowego ze wskazaniem form wsparcia min. takich jak szkolenie zawodowe, dalsza edukacja, staż, podjęcie pracy,

– przeprowadzenie kursu ECDL BASE dla 12 Uczestników Projektu w wymiarze łącznie 30 godzin

– przeprowadzenie kursu kosmetycznego dla 1 Uczestnika Projektu w wymiarze łącznie 30 godzin

– przeprowadzenie kursu fryzjerskiego dla 1 Uczestnika Projektu w wymiarze łącznie 60 godzin

– przeprowadzenie kursu opieki nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi dla 4 Uczestników Projektu w wymiarze łącznie 80 godzin

– przeprowadzenie kursu prawa jazdy – 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych dla 1 Uczestnika Projektu

– przeprowadzenie warsztatów kreowania pozytywnego wizerunku dla 17 Uczestników Projektu, w wymiarze łącznie 60 godzin

– przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla 17 Uczestników Projektu-40 godzin

Zapraszamy wszystkich zakwalifikowanych do aktywizacji zawodowej Uczestników Projektu do realizacji wskazanych form wsparcia, które mamy nadzieję, przyczynią się do osiągniecia celu zawodowego jakim jest podjęcie pracy.

 

Zespół projektu

Projekt „Aktywność to przyszłość” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,
9 Oś priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja.


W dniu 30.04.2021r. zakończono realizację wsparcia zawodowego w ramach projektu „Aktywność to przyszłość”.

W ramach realizacji zadania wszystkie zaplanowane rezultaty zaplanowane w harmonogramie zadania zostały osiągnięte.

Zakładanym rezultatem realizacji zadania publicznego było:

– Przeprowadzenie 50 h indywidualnego doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy – zrealizowano

– Przeprowadzenie 40 godzin spotkań grupowych dotyczących aktywnego poszukiwania pracy – zrealizowano

– 17 UP skorzystało z wsparcia doradcy zawodowego w ustaleniu ścieżki reintegracji – zrealizowano

– 12 UP odbyło kursy zawodowe z uzyskaniem kwalifikacji dostosowane do potrzeb UP – zrealizowano, w tym:

– 12 UP – kurs ECDL

– 1 UP kurs kosmetyczny

– 1 UP kurs fryzjerski

– 1 UP kurs prawa jazdy

– 5 UP kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

– Kolejnym zadaniem które zrealizowano było przeprowadzenie warsztatów kreowania pozytywnego wizerunku dla 17 Uczestników Projektu, w wymiarze łącznie 60 godzin oraz przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy w wymiarze 40 godzin.

-16 UP podjęło i zrealizowało staże zawodowe

Realizacja zadania publicznego poprzez udział UP w szkoleniach zawodowych, indywidulanym i grupowym wsparciu z doradca zawodowym i pośrednikiem pracy przyczyniła się do aktywizacji zawodowej i społecznej UP. Uczestnicy Projektu zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne do poszukiwania pracy, a także do aktywności zawodowej i społecznej.

Zakładane rezultaty będą trwałe dzięki wyposażeniu 17 UP w umiejętności poruszania się po rynku pracy, 12 UP zdobyło kwalifikacje zawodowe dzięki udziałowi w szkoleniach zawodowych przez co będą konkurencyjni na rynku pracy.

 

Zespół projektu

Projekt „Aktywność to przyszłość” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,
9 Oś priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja.


W dniu 18 maja 2021r. rozstrzygnięto konkurs w ramach którego wyłoniony Wykonawca będzie realizował aktywizację zawodową dla Uczestników projektu „Aktywność to przyszłość” – jest to trzecia i ostatnia edycja tego zadania, w ramach naszego projektu.

 

Celem konkursu było wyłonienie podmiotu, który zrealizuje aktywizację zawodową uczestników  projektu zwanych dalej UP realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy pod nazwą „Aktywność to przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

 

Zadanie, skierowane będzie do 4 Uczestników Projektu „Aktywność to przyszłość”, którymi będą osoby zamieszkujące na terenie Gminy Radgoszcz, zakwalifikowane do projektu na podstawie kryteriów wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

 

Zakłada się, że uczestnicy wsparcia nabędą nowe kompetencje zawodowe, które pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy poprzez warsztaty/kursy/szkolenia dla nie mniej niż 1 osoby oraz podejmą staże zawodowe po przygotowaniu przez i przy wsparciu pośrednika pracy – 3 osoby.

Wskaźniki wymagane do osiągnięcia:

– realizacja 20 godzin doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla 4 UP;

– realizacja 1 szkolenia – zaawansowany kurs kosmetyczny i stylizacji paznokci – 1 UP

– realizacja szkoleń zawodowych dla min 1 UP;

– realizacja staży zawodowych dla min. 3 UP;

Termin wykonania zdania:

Od miesiąca 18 maja 2021 do 30 listopada 2021.

Zespół projektu

Projekt „Aktywność to przyszłość” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,
9 Oś priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja.