Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy informuje, że od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej  w ramach  Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 901 z późn. zm.). Pomoc skierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w szczególności dotkniętych: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą a także rodzin wielodzietnych, itp. których dochód miesięczny nie przekracza:

  • 2 056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 590,00 zł dla osoby w rodzinie.

Niezbędnych informacji udzielają osobiście pracownicy socjalni w godzinach pracy tut. Ośrodka tj:

Poniedziałek od godz. 8:00 do 16:00; wtorek, środa, czwartek od godz. 7:30 do 15:30; piątek od godz. 7:00 do 15:00  lub telefonicznie pod nr tel. 14 662 22 25.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentów poświadczających dochody za 2024 r. (za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku) tj. m.in. decyzja ZUS/KRUS, odcinek z emerytury/renty, zaświadczenie o dochodach, nakazy płatnicze, odcinki KRUS itd.) celem przeliczenia dochodu rodziny.