Rozwój zainteresowań i umiejętności

W Placówce dzieci nigdy się nie nudzą. Czas wolny od obowiązku szkolnego i konieczności odrabiania zadań, to czas bezcenny przeznaczony na fajną zabawę i nowe doświadczenia. Podczas spotkań w placówce dzieci doświadczają beztroskiego dzieciństwa, rozwijając swoje zainteresowania i umiejętności.

logotypypwd

Projekt współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Oś IX Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne w regionie”,

Typ projektu: C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.