SENIOR BEZ PRZEMOCY

Zespół Interdyscyplinarny w Radgoszczy w trosce o bezpieczeństwo seniorów zorganizował prelekcję, w formie zdalnej nt. przemocy w rodzinie.

Głównym celem przedstawionych materiałów jest podniesienie świadomości na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz przedstawienie informacji na temat instytucji pomagających osobom i rodzinom dotkniętym problemem przemocy.

PRZEMOC W RODZINIE

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje w art. 2 pkt.2 przemoc w rodzinie jako: „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1 (,, osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, a także inna osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca”),      w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.”

 O przemocy w rodzinie możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione jednocześnie 4 warunki:

 1. jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania,
 2. jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą,
 3. działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej,
 4. osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych.

Zjawisko przemocy w rodzinie obok problematyki uzależnień wymaga podjęcia szczególnych działań profilaktycznych. Działania te powinny być skierowane do ogółu społeczności lokalnej, a przede wszystkim do osób bezpośrednio dotkniętych problemem przemocy rodzinie.

Wśród dokumentów świadczących o przemocy w rodzinie można wyróżnić ,, Niebieską Kartę”. Jest to procedura interwencji wobec przemocy w rodzinie, która składa się z odpowiedniej dokumentacji i sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia występowania przemocy.

Głównym celem „Niebieskich Kart” jest rozpoznawanie przemocy i usprawnienie pomocy oferowanej przez przedstawicieli różnych służb w środowisku lokalnym, ale też tworzenie warunków do systemowego, interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną. Podstawą skuteczności procedury i oferowanej pomocy jest współpraca przedstawicieli różnych służb na rzecz osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie. Rozpoznanie przemocy i wypełnienie „Niebieskiej Karty” przez policjanta, pracownika socjalnego, przedstawiciela oświaty, służby zdrowia, czy gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych to początek procesu pomagania. Każda z tych służb ma w swoich ustawowych zapisach możliwość i obowiązek korzystania z pomocy innych osób, instytucji i organizacji, a także podejmowania współpracy, gdy zostanie o to poproszona. 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY

Pomoc z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie naszego Powiatu można uzyskać w następujących instytucjach:

 1. Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Dąbrowa Tarnowska ul. Berka Joselewicza 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 47 832 22 22
 2. Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Wyszyńskiego 2 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642-27-48
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642-44-15
 4. Punkt Interwencji Kryzysowej w Dąbrowie Tarnowskiej ul. J. Piłsudskiego 54, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. 14 642-44-15
 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy, Pl. Św. Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz tel. 14641-46-60

PUNKTY KONSULTACYJNE:

 1. Punkty konsultacyjne Punkt Konsultacyjny dla Osób Uwikłanych w Przemoc Domową Ul. Kościuszki 15 A 33-200 Dąbrowa Tarnowska , tel. 14 657 83 83
 2. Gminny Punkt Konsultacyjny Ul. Wolności 3 33-230 Szczucin, tel. 14 643 55 88
 3. Punkt Bezpośredniej Pomocy, Wsparcia, Konsultacji, informacji dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie Pl. Św. Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz,  tel. 14 641-46-60
 4. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,, Niebieska Linia” 800-120-002
 5. Telefon alarmowy: 112