Wnioski o objęcie bezpłatnym dożywianiem dzieci w szkołach – nabór

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy informuje, że przyjmowane są wnioski o objęcie bezpłatnym dożywianiem dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobku na okres wrzesień – grudzień 2016 r.

O bezpłatne dożywianie  mogą ubiegać się rodziny, których dochód nie przekracza 771 zł na osobę oraz występuje jeden z następujących powodów:

1) sieroctwo;

2) bezdomność;

3) bezrobocie;

4) niepełnosprawność;

5) długotrwała lub ciężka choroba;

6) przemoc w rodzinie;

7) potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;

8) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

11) trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

12) alkoholizm lub narkomania;

13) zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;

14) klęska żywiołowa lub ekologiczna