Współpracujemy z rodzicami

Działalność Placówki ukierunkowana jest również na współprace z rodzicami. Podczas zajęć treningu kompetencji rodzicielskich oraz grupy wsparcia rodzice uczą się wzmacniać i odbudowywać więzi rodzinne, zwłaszcza w relacji rodzic- dziecko. Dzięki wzajemnej wymianie doświadczeń, osoby zyskują szerszy pogląd na sytuacje rodzinne i tworzą nowe rozwiązania, które służą wszystkim uczestnikom projektu.

uelogotypy

Projekt współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Oś IX Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne w regionie”,

Typ projektu: C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.