Zaproszenie do złożenia oferty – Aktywność to przyszłość

Zaproszenie do złożenia oferty RPO/GOPS/AtP.1.2020 dotyczy wykonania wsparcia w ramach aktywizacji społecznej dla Uczestników Projektu „Aktywność to przyszłość”.

Pobierz: Warunki zamówienia -Wykonanie wsparcia w ramach aktywizacjispołecznej dla Uczestników Projektu Aktywnosć to przyszłość

Pobierz: Klauzula informacyjna

Pobierz: Załącznik 2 Oferta

Pobierz: Załącznik 3.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Pobierz: Załącznik 3.2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Pobierz: Załącznik 3.b Oświadczenie o braku powiązania osobowego lub kapitałowego z zamawiającym

Pobierz: Załącznik 4 Wzór umowy