Aktywność to przyszłość – rekrutacja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy informuję, że obecnie prowadzona jest rekrutacja uczestników do projektu „Aktywność to przyszłość” realizowanego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Celem głównym projektu jest kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy.

Projekt realizowany jest od 2019 roku do grudnia 2021 roku, udział w projekcie jest bezpłatny.

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:

  • identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika,
  • realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji poprzez realizację kompleksowych usług z zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej uczestników projektu,
  • realizacja pracy o charakterze socjalnym na rzecz klientów GOPS,
  • realizacja aktywizacji zawodowej przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami w formie zlecenia zadania publicznego – w przypadku zdiagnozowanych potrzeb.

Rekrutacja będzie prowadzona do dnia 29.01.2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu: Budynek Integracji Społeczności Wiejskiej w Żdżarach, ul. Tarnowska 104, 33-207 Żdżary, oraz telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radgoszczy w godzinach pracy Ośrodka 14 641 46 60.

W załączeniu Regulamin projektu i uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy. Zapraszamy do udziału w projekcie.

Regulamin: pobierz.

Formularz zgłoszeniowy: pobierz.

Deklaracja uczestnictwa: pobierz.

Zespół projektu

 

Projekt „Aktywność to przyszłość” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,
9 Oś priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja.