Przemoc w rodzinie

PRZEMOC W RODZINIE – to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, które narusza prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy molarne u osób dotkniętych przemocą.

O przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione 4 warunki:

 • jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania,
 • jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą,
 • działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej,
 • osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych
  i psychicznych.

 

Rodzaje przemocy:

 • Fizyczna-naruszanie nietykalności fizycznej.
 • Psychiczna-naruszenie godności osobistej.
 • Seksualna-naruszenie intymności.
 • Ekonomiczna-naruszenie własności.
 • Zaniedbanie-naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich.

 

Pamiętaj! Jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy, zawsze możesz:

 •  wezwać/poinformować policję, (112 lub 997)
  •    powiadomić ośrodek pomocy społecznej ( nr telefonu: 14 641 46 60)
  •    poinformować sąd rodzinny, jeśli ofiarą przemocy w rodzinie jest dziecko,
  •    zadzwonić na „Niebieską Linię” ( nr telefonu: 800 120 002)