Wspieraj Seniora – program pomocy

Gmina Radgoszcz – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy przystąpił do realizacji Ogólnopolskiego Programu „Wspieraj Seniora”, który skierowany jest do osób powyżej 70 roku życia. Odbiorcami programu są osoby w wieku 70 lat i więcej, samotne, które w swoim otoczeniu nie mają najbliższej rodziny, która zapewniłaby artykuły podstawowej potrzeby. Realizacja usługi przez Ośrodek Pomocy Społecznej będzie odbywać się pięć dni w tygodniu w godzinach pracy ośrodka. Zgłoszenia, które będą wpływały w weekend przez system CAS rozpatrywane będą od poniedziałku. Seniorzy powyżej 70. roku życia, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się pozostać w domu mogą skorzystać z pomocy pracowników ośrodka pomocy w zakresie pomocy w zakupie i dostarczeniu artykułów podstawowej potrzeby w tym artykułów spożywczych, leków oraz środków higieny osobistej.

W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior pokrywa koszty zakupów. Pracownik dokonuje rozliczenia wydanej kwoty w momencie dostarczenia zakupów do seniora.

Pamiętaj, odbierając zakupy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

Mechanizm udzielania pomocy w ramach Programu „Wspieraj Seniora”.

I etap:

Osoby starsze w wieku 70 lat i więcej, które pozostają w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwonią na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniora pod numer- 22 505 11 11, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 21.00.

II etap:

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla osoby która zgłasza prośbę, przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

III etap:

Pracownik Ośrodka kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala zakres wsparcia. Podaje imię i nazwisko osoby, która przyjedzie oraz datę. Koszty zakupów pokrywa Senior. Pieniądze Senior przekazuje przed dokonaniem zakupów. Dla jednego Seniora usługa może być świadczona raz w tygodniu lub kilka razy w ciągu trwania całego programu. Program trwa do 31.12.2020 r.

wspierajseniora