Projekt ”Aktywność to przyszłość”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy realizuje projekt „Aktywność to przyszłość”, dofinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach poddziałania 9.1.1.

Celem projektu jest aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez poprawę oraz wzmocnienie ich szans na zatrudnienie. Projekt ma na celu aktywizację społeczno- zawodową – 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Radgoszcz w okresie 36 miesięcy realizacji projektu.

W ramach projektu realizowane będzie wsparcie zawodowe w formie:

– szkoleń/kursów zawodowych,

– doradztwa i pośrednictwa pracy dostosowanego do indywidualnych potrzeb uczestników,

– staży oraz zajęć praktycznych, mających na celu uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, a także zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia.

 

Uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania min. także ze wsparcia społecznego w postaci:

– wsparcia psychologa,

– uczestnictwa w warsztatach kompetencji społecznych,

– uczestnictwa w warsztatach kompetencji rodzicielskich,

– uczestnictwa w warsztatach wykluczenia cyfrowego,

– uczestnictwa w grupie wsparcia,

– skorzystania z poradnictwa rodzinnego i prawnego

 

Wśród korzyści płynących z udziału w projekcie należy wymienić możliwość nawiązania nowych znajomości poprzez wspólne działania podczas zająć, jak również okazję do wyjścia z domu.

Osoby zainteresowane naszą ofertą zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy, pl. Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz.

Wszelkie informacje dostępne są również pod numerami telefonów: (14) 6414660 lub mailem opieka@radgoszcz.pl

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji lub po prostu chcesz coś zmienić w życiu, przyjdź do GOPS. Pracownicy merytoryczni projektu przeprowadzą z Tobą rozmowę, na podstawie której ustalą indywidualną ścieżkę reintegracji społecznej uzależnioną od Twoich potrzeb.

Otrzymasz wszechstronne wsparcie, poznasz nowych ludzi, zyskasz możliwość zdobycia zatrudnienia. Zainicjujesz trwałe zmiany w swoim życiu.

„Aktywność to przyszłość” GOPS Radgoszcz . Zapraszamy. Naprawdę warto!

 

Projekt „Aktywność to przyszłość” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

uelogotypy