Świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Radgoszcz. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku na wykonanie w/w usługi.

ZAMAWIAJĄCY:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy Pl. św. Kazimierza 7-8

Przedmiot i zakres zamówienia:

 1. Świadczenie usług schronienia dla 2 osób (mężczyzn) w postaci
 2. a) schroniska dla osób bezdomnych
 3. b) noclegowni
 4. c) ogrzewalni
 5. Podmiot składający propozycję zobowiązany jest do zapewnienia osobom bezdomnym standardu podstawowych usług okresowego schronienia, całodziennego wyżywienia, umożliwienia wykonywania czynności higienicznych, prania odzieży, podstawowych środków czystości higieny osobistej, w miarę możliwości odzieży i obuwia stosownie do pory roku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, pomoc w terapii uzależnień, pomoc w uregulowaniu sytuacji prawnej, pomoc w przezwyciężeniu kryzysu będącego źródłem bezdomności, pomoc w poszukiwaniu pracy i samodzielnego mieszkania.
 6. Ze względu na szczególny charakter przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości osób, która uzależniona będzie od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie schronienia, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia przez Wykonawcę od zawartej umowy.

WYMAGANIA:

 1. Wykonawcą może być podmiot, którego cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez Wojewodę.
 2. Wykonawca spełnia warunki lokalowe, które odpowiadają standardom sanitarno -epidemiologicznym i przeciwpożarowym oraz standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych i ogrzewalni (Dz.U.z 2017r, poz. 953)
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli pod względem zgodności usługi z ofertą.

Utrudnienie, uniemożliwienie kontroli bądź negatywny wynik kontroli będzie podstawą do wypowiedzenia umowy.

 1. Podmioty nie spełniające ww. wymagań nie będą brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy.

WYMAGANA  DOKUMENTACJA: (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)

 1. Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w ust. II pkt.1 i 2.
 2. Wyciąg z KRS lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, z zastrzeżeniem, że jego data obowiazuje do dnia 31 grudnia 2019 r.
 3. W przypadku organizacji (stowarzyszenie, fundacje itp) – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z KRS.
 4. W przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu.
 5. Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej.
 6. Inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu-dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego.

PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI:

Od 1 stycznia 2019 r do 31 grudnia 2019 r.

KRYTERIA WYBORU:

 1. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie. W przypadku dwóch ofert o jednakowej cenie zostanie wybrana oferta, która umożliwi schronienie w najbliższej odległości od gminy Radgoszcz.
 2. Propozycję cenową proszę złożyć na załączonym formularzu wraz z wymaganymi dokumentami
 3. a) w siedzibie zamawiającego GOPS w Radgoszczy Pl. Św. Kazimierza 7-8
 4. b) przesłać na adres Ośrodka : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy, Pl. Św. Kazimierza 7-8, 33- 207 Radgoszcz w terminie do dnia 17 grudnia 2018 r. do godz.15.00

WARUNKI PŁATNOŚCI:

 1. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc  w terminie do dnia 15 następnego miesiąca z wyłączeniem grudnia, za który rozliczenie nastąpi do 31grudnia .
 2. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty wpłynięcia faktury do Ośrodka wraz z załączonym imiennym wykazem osób objętych wsparciem w formie schronienia oraz ilością dni udzielonego wsparcia.

Pobierz: Propozycja cenowa

Radgoszcz, dnia 12 listopada 2018 r.