Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy informuje, że rozpoczął przyjmowanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2018.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej  może być przekazywana do osób i rodzin spełniających kryteria kwalifikalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej,

tj.:osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej  (tj.sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze; trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej) i których dochód nie przekracza  200%  kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

200 % kryterium dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1.402,00 zł.

200 % kryterium dla osoby w rodzinie wynosi 1.056,00 zł.

 

Zainteresowane osoby i rodziny spełniające powyższe kryteria z terenu gminy Radgoszcz mogą zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy, pokój nr 1  do dnia 31 października 2018r. celem uzyskania skierowania kwalifikującego do otrzymania pomocy żywnościowej.

Dokumenty do pobrania:

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej Potrzebujacym (FEAD): pobierz

loga POPZ BZK UE