Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy informuje, że wnioski o wypłatę dodatku osłonowego będą przyjmowane w Budynku Integracji Społeczności Wiejskiej w Żdżarach ul. Tarnowska 104 w dniach od 8 do 29 lutego 2024 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. od 8:00 do 14:30. Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 r. poz. 2760), wprowadzono nowelizację ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500 zł na osobę.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” z tym, że dodatek nie przysługuje jeżeli jego wysokość jest niższa niż 20 zł.

Dochód ustalany jest na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych za 2022 r.

 

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

 

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i wynosi:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

 

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.

Przyznanie przez organ dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego jest przekazana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku braku wskazania poczty elektronicznej zostaje poinformowany o możliwości odebrania informacji w urzędzie.

Nieodebrana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty dodatku.

Natomiast odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymaga wydania decyzji.

 

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

 

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski można składać:

 1. tradycyjnie (papierowo),
 2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP /GOPSRadgoszcz1/skrytka – (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnienie profilem zaufanym)

 

Do pobrania:

 1. wniosek o wypłatę dodatku osłonowego: pobierz.
 2. klauzula informacyjna (RODO): pobierz.